چند لحظه بعد
ثبت نام برای کسب امتیاز!
Login  Register

آمریکا تانک: حمله زامبی

آمریکا تانک: حمله زامبی
شرح: زامبی قادر به ستوه آورده شهرستان خود را! زمان برای کشتن و نابود کردن. پارک تانک خود را در فضاهای نشان داد و فراموش نکنید که برای نگه داشتن چشم در مخزن شما آسیب متر.
رتبه بندی کلی:
امتیاز شما:
ورود به نرخ
دستورالعمل: استفاده از کلید های arrow به حرکت تانک خود را. سمت چپ کلیک کنید به ساقه.

اتومبیل بازی ها شبیه به تانک آمریکایی: حمله زامبیترجمه این صفحه
X
خروج از تمام صفحه