چند لحظه بعد
ثبت نام برای کسب امتیاز!
Login  Register

کنترل ترافیک 2

کنترل ترافیک 2
شرح: کنترل stoplights اما ترافیک مربا را ندارد و یا شما می خواهید برای خوب گیر! سختتر از آن در ابتدا به نظر می رسد. چراغ های ترافیک را می توان با کلیک کردن روی اتصالات تغییر کرد. هر بار عبور یک ماشین در سراسر شهر شما نقطه 1 نمره. همانطور که شما را افزایش می دهد نمره خواهد شد افزایش مقدار اتومبیل وارد شهر.
رتبه بندی کلی:
امتیاز شما:
ورود به نرخ

اتومبیل بازی ها شبیه به کنترل ترافیک 2ترجمه این صفحه
X
خروج از تمام صفحه