چند لحظه بعد
ثبت نام برای کسب امتیاز!
Login  Register

مسابقه زامبی

مسابقه زامبی
شرح: انتخاب یکی از چهار زامبی و نژاد در برابر مخالفان زامبی خود را مورد ضرب و شتم آنها.این زامبی جدید بازی رانندگی می خواهد یک جای تعجب برای شما! آن بازی و ببینید که چقدر جالب آن می توان به درایو به عنوان زامبی!
رتبه بندی کلی:
امتیاز شما:
ورود به نرخ
دستورالعمل: استفاده از کلید های Arrow به بازی بازی.

اتومبیل بازی ها شبیه به مسابقه زامبیترجمه این صفحه
X
خروج از تمام صفحه